PISANIE PRAC ZARZĄDZANIE
Napisanie pracy
Napisanie pracy
Kontakt
Napisanie pracy


Witam serdecznie na mojej stronie internetowej. Jeśli poszukujesz materiałów do napisania pracy dyplomowej, licencjackiej, czy magisterskiej mam dla Ciebie ofertę. Dobrze napisana praca.


Pracę możesz wykorzystać jako wzór do napisania własnej pracy badawczej. Moją ofertę zamieściłam poniżej:
cena 49 zł za całą pracę, 

Motywowanie na przykładzie firmy X / praca magisterska 125 stron /    

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie X / praca licencjacka 69 strony /  

Zarządzanie strategiczne w firmie X / praca magisterska 77 strony /  

Analiza strategiczna firmy X  / praca magisterska 94 strony /  

Analiza finansowa spółki X  / praca licencjacka 60 stron /  


 

Wypełnij formularz
Wiadomość
E-mail

 

 


 

Masz pytania napisz do mnie. Przedstawię krótko moją propozycję

Mój email to:    

sprzedamprace@op.pl  Zasady pisania pracy magisterskiej 

 

Jak napisać dobrą pracę?

Nagrodą za trudny i z pewnością przyjemny czas studiowania jest dla wielu z Was etap końcowy, czyli napisanie pracy magisterskiej. Często zastanawiacie się jak dobrze przygotować się do tego trudnego etapu w Waszej edukacji i od czego rozpocząć pisanie pracy badawczej.

Aby umożliwić Wam właściwe podjęcie decyzji w przygotowaniu tematu, planu badań oraz struktury pracy przygotowaliśmy kilka wskazówek. Dobrze napisana praca powinna być wcześniej odpowiednio zaplanowana, a najważniejsze etapy pisania pracy oraz przeprowadzenia badań odpowiednio rozłożone w czasie. Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę, bo prace na wysokim poziomie naprawdę potrzebują poświęcenia wielu tygodni. W tym czasie przestudiujecie odpowiednią literaturę, przeprowadzicie badania własne, a potem przyjdzie czas na redagowanie tekstu oraz opracowanie wniosków i rekomendacji.

 

Wskazówki techniczne:

Typ i wielkość czcionki           Times New Roman CE, 12

Odstęp między wierszami        1,5

Marginesy       górny, dolny i prawy – 2,5 cm, lewy 3,5 cm

Paginacja        Prawy górny róg. Strona tytułowa – numer strony ukryty

Przypisy dolne automatyczne, ciągłe

Wyrównanie    tekst wyjustowany (wyrównanie do lewej i prawej).

 

Konspekt:

         Określ cele badawcze

         Hipoteza pracy

         Problem badawczy

         Struktura pracy

         Literatura

 

Struktura pracy:

Wstęp   ......................................................................................        (nr str.)

Rozdział I: tytuł           ......................................................................................       

            1. (podtytuł)    ......................................................................................       

            2. (podtytuł)    ......................................................................................       

            3. (podtytuł)    ......................................................................................       

            4. (podtytuł)    ......................................................................................       

Rozdział II: tytuł          ......................................................................................       

            1. (podtytuł)    ......................................................................................       

            2. (podtytuł)    ......................................................................................       

            3. (podtytuł)    ......................................................................................       

            4. (podtytuł)    ......................................................................................       

Rozdział III: tytuł        ......................................................................................       

            1. (podtytuł)    ......................................................................................       

            2. (podtytuł)    ......................................................................................       

            3. (podtytuł)    ......................................................................................       

            4. (podtytuł)    ......................................................................................       

Rozdział IV: tytuł         ......................................................................................       

            1. (podtytuł)    ......................................................................................       

            2. (podtytuł)    ......................................................................................       

            3. (podtytuł)    ......................................................................................       

            4. (podtytuł)    ......................................................................................       

Zakończenie    ......................................................................................       

Aneksy ......................................................................................       

Spis tabel        ......................................................................................       

Spis rysunków ......................................................................................       

Spis fotografii  ......................................................................................       

Bibliografia     ......................................................................................       

Oświadczenie  ......................................................................................       

 

 

 

Literatura:

Wymieniając po raz pierwszy dane źródło, pracę (opracowanie) stosuje się pełny opis bibliograficzny. Gdy wskazuje się tę sama pracę po raz kolejny można stosować formy skrócone. Istnieje w tym względzie wiele możliwości:

 

1. Wskazując pracę po raz pierwszy stosuje się zapis:

 

A. Chodubski, Pojęcie, przedmiot i funkcje instytucji politycznych, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, 2002, t. 1, s. 108-123.

 

2. Wskazując tę sama pracę po raz drugi można zastosować następujące zapisy:

 

a) Ibidem, s. 83.

 

Zapis taki stosuje się, gdy następuje odwołanie do pracy cytowanej bezpośrednio w poprzednim przypisie. Formę Ibidem można też zapisać jako Tamże;

           

b) A. Chodubski, op. cit., s. 83.

 

Zapis op. cit. oznacza opus citatum, tj. dzieło cytowane, stąd można go też podać w formie dz. cyt. Stosuje się go w przypadku cytowania pracy autora, która była wcześniej wymieniona.

           

c) A. Chodubski, Pojęcie, przedmiot i funkcje..., s. 108.

 

Skrót tytułu pracy stosuje się wówczas, gdy wcześniej powoływano się na więcej niż jedną pracę tego samego autora. Wówczas skrót musi być na tyle czytelny, by wskazywał, że dotyczy tej pracy, a nie innej tegoż autora.

 

3. W odniesieniu do książek, których autorami są 2 do 4 osób zapis powinien przedstawiać się następująco (wymieniamy do czterech autorów podając inicjały imion i nazwiska, tytuł oraz miejsce i rok wydania):

 

M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996, s. 200.

 

4. W odniesieniu do książek mających więcej niż 4 współautorów, tzw. publikacji zbiorowych, stosuje się następujący zapis:

 

Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy rozwojowe, pod red. T. Łoś-Nowak, Toruń-Wrocław, 1998, s. 150.

 

5. W odniesieniu do artykułów zawartych w książkach:

 

A. Chodubski, Jednostka, naród, państwo, [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, pod red. K. Opałka, Warszawa 1975, s. 423.

 

6.  W odniesieniu do artykułów zawartych w czasopismach:

 

A. Chodubski, Elity polityczne współczesnej emigracji polskiej, „Przegląd Polonijny”, 1994, z. 1, s. 95.

 

7. W odniesieniu do artykułów zawartych w gazetach:

 

A. Chodubski, Zapomniany polski Nobel, „Przegląd Tygodniowy”, nr 12 (51), z dn. 20.03.1983 r., s. 15.

 

8. W odniesieniu do recenzji:

 

A. Chodubski, Urszula Świętochowska, Metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie, Skrypty uczelniane, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1988, ss. 143, „Wychowanie Obywatelskie”, 1989, nr 5, s. 390-393.

 

9. W odniesieniu do archiwaliów. Po raz pierwszy podaje się pełny opis bibliograficzny; można jednak zaznaczyć w nim ustalenie skrótów, np.

 

a) Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), zespół Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: MSZ), sygn. 9825, Memorandum delegatów Towarzystwa Kolonizacyjnego (dalej: Memorandum...), Montreal, 2 listopada 1929 r., s. 227-231.

 

b) AAN, MSZ, sygn. 9825, Memorandum..., s. 230.


 
Napisanie pracy
Kontakt